ดอกบัว 4 เหล่าได้แก่

1. ดอกบัวใต้โคลนตมคือบุคคลที่ไม่สามารถสั่งสอนได้เป็นภักษาหารของเต่า ปลา

2.  ดอกบัวอยู่ใต้น้ำ คือบุคคลที่สามารถสั่งสอนได้แต่ใช้เวลานาน

3.  ดอกบัวปิ่มน้ำคือบุคคลที่สามารถสั่งสอนได้ใช้เวลาน้อย

4.  ดอกบัวที่โผล่พ้นผิวน้ำคือบุคคลที่ให้คำแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นได้

5.