ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด    มีประชากรมากที่สุด   มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   เชื้อชาติ   ภาษา  ศาสนา   และมีความแตกต่างทางภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ  เช่น   มีพื้นที่ที่สูงที่สุด   ตำที่สุด   อากาศร้อนจัดที่สุด  เป็นต้น   เนื่องจากทวีปเอเชียมีความแตกต่างเช่นนี้จึงแบ่งทวีปเอเชียออกเป็น   5    ภูมิภาค  คือ

            1.  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            2.  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

            3.  ภูมิภาคเอเชียใต้

            4.  ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

            5.  ภูมิภาคเอเชียกลาง