WBI  และ CAI  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์โต้ตอบได้ สามารถประเมินผล ให้ข้อมุลย้อนกลับทันที ส่วน  E- Book เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ แต่จะไม่มีการโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีการประเมินผลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ