ชรินทร์ทิพย์ : cai wbi E-book C-D Rom ต่างกันอย่างไร

ความต่างของสื่อ

     ความต่างของสื่อแต่ละตัว อยู่ที่รูปแบบการผลิต  การนำไปใช้ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละแห่ง

     CAI เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ แบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอมีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ทำงานแบบ Stand alone ไม่เน้นการใช้เครือข่าย Internet สามารถทำงานแบบ off line  ได้ เน้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้งานคนเดียว ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

     WBI เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ web เป็นฐาน บนระบบ onlineเป็นลักษณะสื่อมัลติมีเดียทั้งให้ผู้เรียนสามารถเรียนนรู้ด้วยตนเอง เลือกเรียนจากหลักสูตรที่มีให้เลือกมากมาย โดยไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน เปิดโอกาสให้เลือกเรียนเนื้อหาตามต้องการและเรียนตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่ตนสะดวกมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบtwo way communication และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้

     E-book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ทั้ง online และ offline ได้ แสดงผลเป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเตลื่อนไหว  เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียนสำหรับผู้เรียนที่เรียนแบบ on line ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

     C-D Rom เป็นสื่อมัลติมีเดียที่บันทึกไว้ในแผ่นซีดีรอม เรียนรู้ได้ทีละคนทางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นซีดี  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน ไม่ต้องใช้ internet ก็สามารถเรียนได้

     เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า สื่อแต่ละตัวมีความต่างกันในเรื่องของรูปแบบการนำไปใช้ จะมีทั้ง online และ offline และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะความเห็น (0)