WBI และ CAI เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์โต้ตอบได้และมีการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับทันที ส่วน E-BOOK  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผูเรียนมีความสนใจ แต่จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและคอมพิวเตอร์ไม่มีการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับ