ขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่เข้ามารับการอบรมการใช้บล็อก เพื่อการจัดการความรู้ อย่างสนใจ และเชื่อว่าทุกท่านได้เปิดการใช้บล็อกของตนเองเรียบร้อยแล้ว  หวังว่าทุกท่านจะมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของเราน่ะค่ะ