วันที่ 17 มีนาคม 2549   ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้อบรมการจัดการความรู้  ทำให้ครูที่ได้รับการอบรมครั้งนี้สามารถปฏิบัติการใช้บล็อกได้ถูกต้อง