โรงเรียนวัดโบสถ์รับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2549  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6