ทราบไหมค่ะ ผู้บริหารบางคนยังไม่เข้าใจการทำงานร่วมกับลูกน้องและจิตใจของ
ลูกน้อง คิดเห็นเพียงความคิดของตนเพียงฝ่ายเดียวเพราะเห็นว่าผู้อื่นเป็นลูกน้อง ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือออกความคิดใด ๆ คำพูดหรือการสั่งงานบางที ถ้าพูดด้วยถ้อยทีที่น่าฟังมิใช่คำสั่งที่เป็นแนวบังคับให้กระทำ ก็อาจจะเป็นการมัดใจลูกน้องได้ดีอีกวิธีหนึ่ง บางคนอาจต้องการเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยใจ มิใช่ด้วยคำสั่ง การเห็นอกเห็นใจ มีเมตตากับลูกน้องบ้าง เป็นวิธีหนึ่งที่จะมัดใจให้ลูกน้องเกิดความเคารพและรักใคร่เต็มใจกระทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ