การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ควรให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสามารถของตนเอง  จะทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนมากกว่าจะบังคับเลือก