KM BIO Award 2005 และ NUKM Award

บุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUKM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

         ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 49) เวลา 13.30 น. ผมได้นำรางวัล KM BIO Award 2005 มอบให้กับท่านอธิการบดี โดยได้แจ้งรายละเอียดของรางวัลอื่นๆ ที่เราได้รับจากจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดีร่วมกัน ได้แก่

         1. รางวัลสุดคะนึง ประจำเดือนกันยายน และสิงหาคม 2548 ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

         2. รางวัลจตุรพลังแห่งเดือนธันวาคม 2548 และมกราคม 2549 :

            รางวัลยอดคุณลิขิตแห่งเดือน (Note Taker, NT) อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

            รางวัลยอดคุณอำนวยแห่งเดือน (Knowledge Facilitator, KF) คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์

         3. รางวัลสุดคะนึง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

         และพร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีมอบรางวัลเสื้อสามารถ NUKM และคู่มือ KM (หนังสือการจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ โดยท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช) ให้กับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUKM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

         1. รศ.มาลินี   ธนารุณ

         2. รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย

         3. ผศ.ดร.เสมอ   ถาน้อย

         4. ดร.รุจโรจน์   แก้วอุไร

         5. อ.เอกรินทร์   ชุลีกร

         6. อ.สมลักษณ์   วงศ์สมาโนดน์

         7. นส.มาดา   ชยทัตโต

         8. นายอนุวัทย์   เรืองจันทร์

         9. นพ.วัลลภ   พรเรืองวงศ์

  

  

  

         นอกจากนี้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ยังได้นำ (ร่าง) แผนพัฒนาและวางระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2549 < Link > เข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบและนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 ต่อไป เนื่องจากในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ได้ระบุให้มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2549 และเสนอแผนดังกล่าวเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะจัดส่งไปยัง กพร. ตามกำหนดการต่อไป

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#nukm#bio#award

หมายเลขบันทึก: 19312, เขียน: 16 Mar 2006 @ 16:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)