นางสาวนลินกานต์ ผ่องใสศรี

CAI WBI E-BOOK CD-ROM แตกต่างกันอย่างไร
        CAI  หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
         E – Book   หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย โดย เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นจานข้อมูลเสียง (Optical disc) เช่น ซีดีรอม และซีดีไอ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหนังสือ อยู่ในรูปแบบดิจิตัล โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ เป็นหนังสือถูกนำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ไม่บังคับการพิมพ์ และการเข้าเล่ม แผ่นซีดีรอมสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากในรูปแบบของตัวอักษร ทั้งลักษณะภาพ ดิจิตอล ภาพอนิเมชั่น วิดีโอ ภาพเลื่อนไหวต่อเนื่อง คำพูด เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ 
          WBI  Web - Based Instruction คือการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยใช้โปรแกรมสื่อหลายมิติที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรจากอินเตอร์เน็ตและ Wold Wide Web มาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีลักษณะที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
แหล่งข้อมูล.....นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่ กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
         CD-ROM  สื่อสารานุกรม คือการรวบรวมความรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อจะได้เหมาะกับการค้นคว้าเรื่อง นั้น ๆ เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ โดนนำเสนอได้ทั้งรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  ลงไว้ในแผ่น CD – ROM
       CAI แตกต่างจาก WBI ตรงที่  WBI ต้องเรียนต้องสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กัน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่วน CAI ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนสามารถได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
       CAI และ WBI แตกต่างจาก E – Book และ CD- ROM ตรงที่ การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน E- Bookและ CD- ROM
ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นลินกานต์ความเห็น (0)