นางสาวนารินทร์ คำเสน

    1.  E- book  CAI   WBI  CD - ROM  แตกต่างกันอย่างไร

                      E- book  หมายถึง  หนังสือที่ถูกจัดมาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดรูปแบบ  จัดเก็บข้อมูลไว้อย่างมากมาย และมีการใส่ภาพเคลื่อนไหว  เสียง ดนตรีเข้าไป เพื่อให้หนังสือมีความน่าสนใจ

                      CAI  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมเนื้อหาอย่างเป็นระบบแบบแผนผู้เรียนจะเรียนได้ด้วยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน  และมีผลการเรียนย้อนกลับ  และมีการวัดผลผู้เรีนนเป็นระยะ

                      WBI  หมายถึง  การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่สอนได้ การเรียนการสอนจะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

                      CD - ROM  หมายถึงวัสดุที่บันทึกข้อมูลลงแผ่นพลาสติกทรงกลม ข้อมูลจะเป็นทั้งตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟิก ผู้เรียนสามรถพกพาและเปิดใช้ได้อย่างสะดวก

                       E- book , CAI  , WBI , CD - ROM  แตกต่างกันอย่างไร

               E- book , CAI ,  WBI , CD - ROM  มีความต่างกันคือ

            E- book  จะประหยัดเนื้อที่ น้ำหนัก การอ่านตัวอักษรอาจมีเสียงประกอบด้วย   ส่วน CAI และ WBI มีความแตกต่างกันคือ  CAI ผู้เรียนจะติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนไม่ได้ ส่วน WBI จะทำงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้  อาจารย์จะติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของผู้เรียนได้   สำหรับ  CD - ROM  ก็เป็นสื่อที่สามารถเก็บข้อมูลได้มาก สามารถพกพาได้สะดวกจัดเก็บได้สะดวก

             สรุปแล้วสื่อดังกล่าวล้วนมีความแตกต่างกัน   แต่สิ่งที่สื่อทั้งหมดมีความเหมือนกันก็คือสามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียน  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนการสอน  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นารินทร์ คำเสนความเห็น (0)