B2B V.S F2F for Research University

 หลังจากจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาร่วมปี ชาวมอดินแดงตื่นตัว สมัครเข้า เรียนรู้การสื่อสาร และ หัดเป็นคุณลิขิต รุ่นที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม (Link)จนล้นเกินโควต้า ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณศิริพร จึงจะเปิดรุ่นที่ ๓ และ ๔ ครั้งละ ๓๐ ท่านในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม (Link)

เรียนเชิญ "ชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ ทั้ง อาจารย์ ข้าราชการ และ นักศึกษา เข้าเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ"

JJ