KM กับหลักสูตรปริญญาเอก

  ติดต่อ

         ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 15 มี.ค.49   สภาฯ ได้อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ผมชื่นชมปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   ซึ่งระบุไว้ 4 ข้อดังนี้
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยเชิงวิชาการสูง   และมีความสามารถสูงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
(2) เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการวิจัย
(3) เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในประเด็นร่วมสมัย
(4) เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการและทางเทคนิคต่อองค์กรพัฒนาเอกชนและนักปฏิบัติการที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

         ส่วนที่ผมชอบเป็นพิเศษคือการเน้นนักปฏิบัติการและความรู้ที่สร้างโดยนักปฏิบัติการ   และความรู้ที่ใช้โดยนักปฏิบัติการ...การเน้น KM...ความรู้ของ "คุณกิจ"

         "คุณกิจ" ที่สำคัญที่สุดในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (การจัดการความเข้มแข็ง) คือชาวบ้านหรือประชาชน

         ภายใต้แนวคิดแบบ KM  เราเชื่อว่า "คุณกิจ" มีความรู้ที่เน้นความรู้ปฏิบัติ   ทั้งที่เป็นความรู้ร่วมสมัยและความรู้ที่สั่งสมมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ท่านเห็นพลัง KM ที่จะนำไปใช้ในหลักสูตรปริญญาเอกไหมครับ

วิจารณ์  พานิช
 15 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 19293, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:33:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บัณฑิตศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)