น้ำอ้อย ทองดี

CAI WBI e-book CD-ROM

CAI  เป็นสื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน แต่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา กิจกรรมเพื่อเป็นแบบฝึกทบทวน แบบทดสอบหลังจากจบการเรียน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้สามารถเรียนเมื่อไรก็ได้

WBI เป็นสื่อการเรียนการสอนสอนที่ใช้เป็นการเรียนการสอนที่เรียนผ่านทางเว็บ ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้เองจากคอมพิวเตอร์เพราะเป็นการเรียนที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บอื่นๆที่ต้องการศึกษาซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบทดสอบ สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ได้และผู้เรียนยังสามารถที่จะคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์

e-book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่จะศึกษาได้ในรูปแบบของข้อความ ภาพ แสง สีเสียง โดยมีการจัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบสามารถเลือกเรื่องที่จะศึกษาได้เป็นเรื่องไป แต่จะไม่มีการทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน

CD-ROM เป็นสื่อระบบมัลติมิเดียที่สามารถศึกษาเรื่องราวที่อยากทราบ โดยจะแสดงให้เห็นในรูปแบบของข้อความ ภาพ แสง เสียง แต่จะมีเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเรื่องนั้นๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำอ้อย ทองดีความเห็น (0)