ได้อ่าน.วิธีการจัดความรู้ในองค์กร..ตามแนวทางของ nonaka   & Takeuchi ของคุณหมอวิจารณ์ ทำให้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น..ขณะนี้พวกเราทุกหน่วยงานราชการ ในจังหวัดชุมพร มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร..บางหน่วยงานก็ทำมาสองปีแล้ว..หน่วยงานเช่น กศน. เราเพิ่งเริ่มนำ KM  มาใช้  เพื่อการเข้าถึงข้อมูล.ที่สร้างเป็นความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การทีมงาน KM รวมทั้งผู้บริหารต่างก็ร่วมกันสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้..ภายในองค์กร

     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนดภารกิจของการพัฒนาความรู้ภายในจังหวัด เพื่อให้มีลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ..โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการได้อย่างถูกต้อง.. รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์..รวมทั้งต้องส่งเสริมความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน..ในระยะแรก.พวกเราก็มีความรู้สึกว่า การนำ KM เปรียบเสมือนการทำงาน ตามนโยบายหน่วยเหนือ..เราขาดความตระหนัก..ซึ่งก็เหมือนเวลาเราไปสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ของเรา..เราก็พบว่าการสร้างความตระหนักนั้นทำได้ยาก แต่ถ้าผ่านวัตถประสงค์..ข้อนี้แล้ว ทุกอย่างก็ทำได้ง่าย..อาจารย์ที่สอนพวกเราท่านก็ใจเย็น..เข้าใจข้าราชการอย่างพวกเรา..รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งในและนอกจังหวัดก็คอยแนะแนว ให้กำลังใจ เช่น อ.เทียมพบ  อ.ไอศูรย์   พวกเราข้าราชการในจังหวัดชุมพรต่างก็มีกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กร รวมทั้งพัฒนาตัวเองมากขึ้น..อ่านหนังสือ..อ่านข้อเขียนของผู้อื่นมากขึ้น..ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น..อย่างเช่นบทความที่อ่านข้างต้น..ได้บอกว่า..ในตำราของการจัดการนั้นมักเอ่ยถึงวิธีการจัดการแบบบนลงล่าง หรือไม่ก็ล่างขึ้นบน..แต่รูปแบบของการจัดการองค์กรที่เหมาะสมต่อการจัการความรู้นั้นคือแบบ กลาง-ขึ้น-ลง(middle-up-down`) เน้นการใช้พนักงานหรือผู้บริหารระดับกลาวงในการขับเคลื่อน ยุคของการจัดการความรู้ ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นกำลังหลัก ในการเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการความรู้ที่ทรงพลัง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร..มุมมองแบบนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างแต่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ..อ่านแล้วก็ เห็นด้วย.  และสงสัยว่า ทำไมเขาจึงคิดอะไรที่แปลก  ไม่เหมือนคนอื่น  เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์   คิดได้ยังไงนะ   ถ้าใครสนใจรายละเอียดวิธีการดำเนินการจัดความรู้ในองค์กร ตามแนวทางของ Nonaka&Takeuchi  ของคุณหมอวิจารณ์..เปิดดูรายละเอียดที่ http://www.kmi.or.th ..