คุณลักษณะด้านแร่วิทยาของดิน

คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการจัดการที่ดินการเกษตร

การอธิบายถึงคุณลักษณะของดินทางด้าน mineralogical property  จำเป็นต้องศึกษาถึงองค์ประกอบของ clay mineral ซึ่งทำให้ทราบประเภทของอนุภาคดินเหนียว นอกจากนี้การวิเคราะห์หาปริมาณของ crystalline และ amorphorous oxides (สภาพที่ไม่เป็นผลึก) ของ อะลูมินั่มและเหล็ก ก็จะเป็นเดียวเช่นกัน

โดยทั่วไป ประเภทการใช้ที่ดินที่มี amorphorous oxides ของ อะลูมินั่มและเหล็ก สะสมอยู่ในปริมาณสูง อาจแสดงเป็นนัยว่าการใช้ที่ดินประเภทนั้นสามารถป้องกันหรือลดอัตราการผุพังอยุ่กับที่และการชะล้างแร่ธาตุได้  และยังแสดงว่าการใช้ที่ดินประเภทนั้นมีปริมาณการสะสมของอินทรีย์วัตถุในดินชั้นบนในปริมาณที่สูงเช่นกัน

คุณสมบัติทางด้านแร่วิทยานี้สามารถบ่งชี้ถึงสภาพวิวัฒนาการของดิน และยังมีความเกี่ยวกันกับปริมาณ basic cations ในดิน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการจัดการที่ดินการเกษตร โดยกำหนดวิธีทางเลือกในการบำรุงรักษาสภาพดินให้คงสมรรถณะในการผลิตอย่างยั่งยืน

สำหรับอนุภาคดินที่มีอนุภาคเล็กมากมาก จะอยู่รวมกับน้ำและอากาศในดิน ในสภาพที่เราเรียกว่าระบบคอลลอย์ (colloidal system) ซึ่งแร่ดินเหนี่ยวส่วนใหญ่จะมีอนุภาคเล็กกว่า 2 ไมครอน

สารคอลลอยด์ในดินจะมีอยู่สองประเภท คือ (1) อนินทรีย์ อันได้แก่ (1.1) แร่ดินเหนียวซิลิเกต หรือแร่อลูมิโนซิลิเกต และ (1.2) ไฮดรัสออกไซด์ของเหล็กกับอลูมินัม  (2) ฮิวมัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่นความเห็น (0)