e-book  เป็นคำที่อธิบายตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ อยู่ในรูปแบบดิจิตอล โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์  เป็นหนังสือที่นำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบของดิจิตอล ไม่บังคับการพิมพ์และการเข้าเล่ม สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก มีหลายลักษณะ เช่น ภาพดิจิตอล  ภาพอนิเมชั้น วีดีโอ  ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง คำพูดเสียงดนตรี

           cai  หมายถึงสื่อการเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนโดยนำเสนอสื่อประสม  ได้แก่ข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  กราฟิก  แผนภูมิ โดยนำเสนอเนื้อหาทีละจอภาพ

          wbi   หมายถึงการผสมผสานระหว่างไฮเปอร์มีเดียรกับคุณสมบัติของเครือข่าย เวอร์     ไวด์  เว็บ  เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำกัดทางด้านต่าง ๆ เช่นเวลาและสถานที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ

         สารานุกรม  หมายถึงหนังสือรวบรวมความรู้อันเป็นพื้นฐานในทุกสาระวิชา  รวบรวมความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  โดยเฉพาะแล้วนำมาเรียบเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร เหมาะที่จะทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้จากหนังสือสารานุกรมใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

          ความแตกต่างระว่าง  cai  wbi  e-book  และสารานุกรม คือ wbi  จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ถ้าสถานที่ไหนไม่มีอินเตอร์เน็ตก้ไม่สามารถใช้ได้