ทีมคุณกิจเตรียมการ UKM

เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ ฐานะผู้ประสานงานเชิญ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก และ หัวหน้างานการคลังและพัสดุทุกหน่วยงานมารวมพลังกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะไปนำเสนอ ในการ "เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" (Link)

จากภาพขวามือสุด คือท่าน ผอ.กองคลัง สุนาท ถัดมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ คุณอุ่นเรือน และ เสื้อเขียว คือ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ คุณกิตติมา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้จัด การสัมมนาพิเศษให้กับเจ้าหน้างานคลังและพัสดุ รวมทั้งการเขียน Blog ซึ่งทางศูนย์บริการวิชาการรับมาดำเนินการต่อไปครับ

JJ