การวิเคราะห์วิธีนี้ใช้กันที่ Lab. of Soil Environ. Science & Plant Nutrition มหาวิทยาลัย Kochi ประเทศ ญีปุ่น

วิธีนี้ถ้ามีจำนวนตัวอย่างดินมากและใช้ pipet หรือ micro pipet จะค่อนข้างเสียเวลาในการเตรียมความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายดินที่แตกต่างกัน 7 อย่าง ดังนั้นการใช้เครื่อง Automatic dispenser เพื่อเตรียมความเข้มข้นของสารละลายดินน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าพิจารณา

นอกจากนี้ยังต้องจัดหาขวดแก้วบรรจุตัวอย่างดินให้เพียงพอ เนื่องจากดินหนึ่งตัวอย่าง จะใช้ขวดแก้ว 7 ขวด

PZSE (Point of zero salt effect) & σp

I.   Reagent
         1.      0.1 M HCl
         2.      2 M NaCl
Dry the approximately 13 g NaCl in the oven with 105 oC for 1 hour, and subsequently cool down it in desiccators for 30 minute.
Dilute NaCl 11.688 g (measure exactly) to 100 ml with deionized water. 

II.   Procedure
   1.      Weight 2.00 g soil and transfer it into 50 ml grass bottle. 
   2.      Prepare it 7 sets totally using same soil. 
   3.      Add 7 difference concentration of 20 ml HCl solution to them;
          e.g.
           (1) 20 ml (deionized water) + 0.0 (0.1 M HCl)
           (2)   19.8 +0.2
           (3)   19.5+ 0.5
           (4)   19.2+ 0.8
           (5) 19.0+1.0
           (6)   18.5+ 1.5
           (7)   18.0 + 2.0       
           *Bold concentration must be prepared.
           *Maximum of additional HCl is 2.5 ml.

   4.      Shake by hand for 10 second.
   5.      Keep them 4 days (shake by hand 1 time for 10 second per day).
   6.      Measure the pH ---------------------- pH1
   7.      Add NaCl 0.5 ml
   8.      Shake by reciprocal machine for 3 hours.
   9.      Measure the pH ---------------------- pH2

III.   Caluculation
    1.    Calculate the amount of adsorbed H+ in the pH1 and pH2 using following formula.
              H+ = (added HCl ml x blank ml) x 0.1 N/1000 x 1000 x 100g/2g
: where blank is the value selected from two tables showing next pages.

    2.    Draw the graph and obtain the value of ZPC and σp.
Draw the two curve lines: relationships between value of adsorbed H+ and pH on the both pH1 and pH2.
The pH at the intersection point means PZSE.
Amount of absorbed H+ at the PZSE means the σp.