ความแตกต่างกันของebook cai cdrom

cai  หมายถึงเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบในการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

wbi  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เนตที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างไรพรมแดนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังสามารถทำได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกห้องเรียนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้

ebook   เป็นหนังสือเรียนอิเล็คทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบและผู้เรียนสามารถอ่านผ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลาและอ่านได้พร้อมๆกันหลายๆคนโดยผ่านเครือค่ายอินเทอร์เนต