WBI , CAI , e-book , CD-ROM เรียนรู้

     e-book เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีความหมายถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงจากเดิมที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรบนกระดาษนั้นแต่ให้มีการนำเสนอในลักษณะที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน  แต่มีลักษณะพิเศษคือผ่านสื่ออิล็กทรอนิกส์  มีความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา  และผู้อ่านสามาถอ่านได้พร้อมๆ กันโดยไม่ต้องรอให้ผู้อ่านคนอื่นอ่านเสร็จ

     CAI  คือบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดทำขึ้นไว้อย่างมีระบบ แบบแผน โดยนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหา กิจกรรม และผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตัวเอง  สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการศึกษาได้  CAI  สามารถใช้งานได้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยวหรือที่เรียกว่า Standalone หรือภายในระบบ LAN  เท่านั้น  ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสื่อสารถึงกันได้

     WBI  บทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดทำขึ้นไว้อย่างมีระบบ แบบแผน โดยนำสื่อมัลติมีเดียที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหา กิจกรรม และผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตัวเอง  สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการศึกษาได้  WBI  นั้นทำงานบนระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้สอนได้โดยตรง  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน  และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ 

     ความแตกต่างของ CAI  กับ  WBI  คือ  การสื่อสาร

     CD-ROM  เป็นการจัดรูปแบบเหมือนการนำเสนอเนื้อหา ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถควบคุมได้เอง  แต่ไม่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำ  นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ  ผู้เรียนไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิภาพร จันเสนาความเห็น (2)

รุจโรจน์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขาดส่วนของการวิเคราะห์

ใหม่
IP: xxx.19.229.138
เขียนเมื่อ 

หน้าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความแตกตางของ CAI กับ       E - learningด้วยนะคะ