ความแตกต่างของ cai , wbi , e-book ,สารานุกรมบน cd-Rom

สื่อการเรียนการสอน

ความแตกต่าง่ของ CAI , WBI , E-BOOK , สารานุกรมบน CD-ROM

CAI เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์  มีการเสริมแรงจากบทเรียน

WBI เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทางอินเตอร์เน็ตโดย key URL ที่ต้องการจะศึกษาผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network) จะเกิดมาก่อน E-learning และพัฒนาขึ้นมาเป็น E-learningในปัจจุบัน

E-BOOK เป็นการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนรู้ผ่านทางคอมพิวเตอร์

สารานุกรมบน CD-ROM เป็นการนำความรู้ด้านต่างๆเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ โดยจัดเก็บไว้ในรูปของแผน CD-ROM สามารถนำไปเรียนรู้ผ่านทางคอมพิวเตอร์

สรุปความแตกต่าง คือ WBI เป็นการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network)

ซึ่ง CAI จะอยู่ในรูปของแผ่น CD-ROM แต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเหมือนกัน

ส่วน E-BOOK จะอยู่ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเรียนรู้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนสารานุกรมบน CD-ROM จะเป็นการเรียบเรียงความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นฤเบศร์ จันทะเดชความเห็น (1)

เพื่อนเธอ
IP: xxx.47.247.139
เขียนเมื่อ 

เอาไปเลยห้าดาว  จูเนีย   ได้ความรู้เยอะเลย

เพื่อนร่วมหอ