e-book ,CAI , CD-ROM , WBI

        e-book  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงเนื้อหาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียกดูโดยโปรแกรม  Acrobat  Reader  ลักษณะพิเศษคือ  สะดวก รวดเร็ว  โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายส่งคืนจากห้องสมุด  แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหา  แต่ไม่มีกิจกรรมในการโต้ตอบ  เป็นแค่หนังสืออ่าน

         CAI  เป็นการจัดทำเนื้อหาและบทเรียนไว้อย่างเป็นระบบ  ชัดเจน  โดยการนำเสนอจากคอมพิวเตอร์  ที่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์เนื้อหาและบทเรียนตามศักยภาพความสามารถที่นักเรียนมี  มีการเข้าสู่บทเรียน  นักเรียนมีการปฏิบัติ  การทดสอบ   จากนั้นเมื่อจบในเนื้อหาส่วนหนึ่งจะมีการเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่  แต่ไม่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ถึงกัน

        CD-ROM  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์  เป็นสื่อบันทึกข้อมูล  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  แต่ไม่มีการทดสอบความรู้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง  ซีดีรอมไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองจะต้องมีตัวอ่านข้อมูล  โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล คือ  ซีดีรอมไดร์ฟ

         WBI  เป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ  ทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  มีการติดต่อสื่อสาร  มีการปฏิสัมพันธ์  สามารถติดตาม  ตรวจสอบวัดผลประเมินผลได้  จะเห็นว่าข้อแตกต่างของ  CAI  และ  WBI  คือ  CAI  ไม่มีการสื่อสาร  โดย WBI  มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  โดยการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถติดต่อกันอย่างไร้พรมแดน ไม่มีการจำกัดเวลา  สถานที่ 

       ข้อแตกต่าง

       CAI  ไม่มีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์  ส่วน  WBI  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

      e-book  ไม่มีกิจกรรมการปฏิบัติ  โดย  CAI  มีการปฏิบัติ  มีแบบทดสอบที่สามารถประเมินตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนิตา ชาติวุฒิความเห็น (3)

รุจโรจน์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

จรัญ อู่อรุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

     e-book  เป็นหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นและเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายคือมีทั้งที่เป็นตัวอักษร  ภาพนิ่ง  วีดีโอ  เสียง  ซึ่งมีความน่าสนใจ  จะอ่านเมื่อไรก็ได้เพราะจะถูกเก็บไว้ในชั้นหนังสือที่แยกไว้เป็นหมวดหมู่แต่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้

     CAI  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีการนำเสนอน่าสนใจมาก  การนำเสนอก็จะคล้าย ๆ กับ e-book  แต่มีรูปแบบการนำเสนอที่ดีกว่า น่าสนใจกว่า  สามารถประเมินผลก่อนและหลังเรียนได้ มีการให้แรงเสริม กำลังใจในการร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้

     WBI  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความหลากหลายมากกว่าสื่ออื่นเพราะนอกจากจะมีข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ แล้วผู้เรียนยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่น ๆ  หรือกับผู้สอนด้วยก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปยังแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ได้ทั่วโลก

     CD-Rom  เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถนำมาบรรจุข้อมูลต่าง ๆ  ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อความ  ภาพ เสียง  ภาพยนต์ที่เราต้องการใช้งาน

     ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าสื่อที่เป็น e-book,CAI,WBIและCD-Romมีความแตกต่างกัน สื่อดังกล่าวจึงมีข้อดี ข้อจำกัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรามีความพร้อมที่จะใช้สื่อชนิดใด

ทินกร
IP: xxx.164.239.18
เขียนเมื่อ 

รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการทำอาจารย์ 3 หรือผู้ที่สนใจอื่นๆ

โดยใช้โปรแกรม

-Adobe Flash

-Authorware

-Adobe Captivate

-Camtasia

โดยมีระบบหลักๆคือ ข้อสอบ/ตรวจสอบคะแนน/ลงชื่อเข้าเรียน และอื่นๆ

ราคาตามจำนวนหน้าและโปรแกรมที่ใช้ในการทำ

.......ไม่มีมัดจำงานเสร็จค่อยจ่ายเงิน....

สนใจโทรมาคุยกัน

[email protected],0833489894 (ทิน)