e-book  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงเนื้อหาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียกดูโดยโปรแกรม  Acrobat  Reader  ลักษณะพิเศษคือ  สะดวก รวดเร็ว  โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายส่งคืนจากห้องสมุด  แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหา  แต่ไม่มีกิจกรรมในการโต้ตอบ  เป็นแค่หนังสืออ่าน

         CAI  เป็นการจัดทำเนื้อหาและบทเรียนไว้อย่างเป็นระบบ  ชัดเจน  โดยการนำเสนอจากคอมพิวเตอร์  ที่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์เนื้อหาและบทเรียนตามศักยภาพความสามารถที่นักเรียนมี  มีการเข้าสู่บทเรียน  นักเรียนมีการปฏิบัติ  การทดสอบ   จากนั้นเมื่อจบในเนื้อหาส่วนหนึ่งจะมีการเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่  แต่ไม่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ถึงกัน

        CD-ROM  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์  เป็นสื่อบันทึกข้อมูล  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  แต่ไม่มีการทดสอบความรู้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง  ซีดีรอมไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองจะต้องมีตัวอ่านข้อมูล  โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล คือ  ซีดีรอมไดร์ฟ

         WBI  เป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ  ทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  มีการติดต่อสื่อสาร  มีการปฏิสัมพันธ์  สามารถติดตาม  ตรวจสอบวัดผลประเมินผลได้  จะเห็นว่าข้อแตกต่างของ  CAI  และ  WBI  คือ  CAI  ไม่มีการสื่อสาร  โดย WBI  มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  โดยการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถติดต่อกันอย่างไร้พรมแดน ไม่มีการจำกัดเวลา  สถานที่ 

       ข้อแตกต่าง

       CAI  ไม่มีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์  ส่วน  WBI  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

      e-book  ไม่มีกิจกรรมการปฏิบัติ  โดย  CAI  มีการปฏิบัติ  มีแบบทดสอบที่สามารถประเมินตนเองได้