โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช ตอนที่ 3


ตอนที่สาม  พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และโครงการบัณณารสสมโภช
          สรุปการบรรยายเรื่อง “พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ซึ่งท่านได้ยกพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องการศึกษา   ดังนี้
         “ในปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนลักษณะไปเป็น สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาที่เป็นกระบวนการคิด  การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  การสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์  อันได้แก่  การคิดอย่างมีเป็นเหตุเป็นผล  การพิสูจน์ความคิด  ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  การส่งเสริมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นวิถีทางนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างสมบูรณ์”
         พระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ วทท.  ครั้งที่ 30  วันที่  19 ตุลาคม 2547

         โดยในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรจะต้องเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing)  และต้องเป็นการศึกษาที่พัฒนาคนทุกด้าน  (Total development of human person)  ซึ่งประกอบด้วย  การศึกษา 4 อย่าง  คือ
•       พุทธิศึกษา    (Cognitive Domain)
•       จริยศึกษา    (Moral Education)
•       หัตถศึกษา     (Psychomotor)
•       พลศึกษา      (Physical Education)
        

         นอกจากนั้นท่านยังเน้นว่า อาหารและการศึกษาคือพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยเน้นหลักที่ว่า...
•       เด็กและโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
•       การเกษตรเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานการ
        ประกอบอาชีพ
•       การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยสหวิทยาการ
•       ภาษาและวัฒนธรรมถิ่นต้องศึกษาและอนุรักษ์ไว้
•       การศึกษาสร้างคนดี ใฝ่ประชาธิปไตย พึ่งตนเองได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
•       ความเมตตาไม่เลือกชั้นวรรณะ ให้สิ่งที่ดีที่สุด

         สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ยังได้กล่าวถึงพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโครงการรางวัลบัณณารสสมโภช  ซึ่งเป็นการพระราชทานโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น  ดังนี้คือ
1.       ต้องดำเนินการทั่วทั้งโรงเรียนแบบองค์รวม
2.       แข่งขันกับตัวเองได้ผลดีเด่น
3.       พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม ตำรา อุปกรณ์ ให้ดีขึ้น ๆ
4.       สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
5.       เรียนทฤษฎีให้รู้จริงและปฏิบัติให้รู้แจ้ง
6.       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
7.       วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อทุกคน เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้น...
-          พัฒนาแบบองค์รวม ด้วยวิธีการหลากหลาย ตามพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน
           ที่แตกต่างกัน
-          เชื่อมโยงกับชุมชน  ชีวิตจริง และอาชีพ
-          บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ

หมายเลขบันทึก: 19161เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2006 16:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี