WBI เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือจัดการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต มีการจัดกิจกรรม และโต้ตอบกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการปฎิสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมระหว่างเรียนกับครูผู้สอนหรือเพื่อนๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง

CAI เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างเนื้อหาหรือจัดทำเนื้อหาขึ้นมา ที่ถูกจัดกระทำไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอและจัดการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียนได้ทำการศึกษาด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลาในการศึกษา มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาที่เรียนทำให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเนื้อหาในรายวิชานั้น

e-book  และสารานุกรม เป็นเพียงสื่อหรือหนังสือที่บรรจุเนื้อหาที่น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้า ไม่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำหรือทดสอบในระหว่างเรียนหรือเรียนจบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นเพียงหนังสือหรือสิ่งที่ให้ความรู้เสริมในเรื่องน้นๆ หรือเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเท่านั้น ไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับสิ่งที่ต้องการศึกษา