ด้วยความสงสัยของอาจารย์เอกที่อยากรู้ว่าทำไมผู้ใหญ่เทพพิทักษ์ต้องเปิดเป็นธนาคารหมู่บ้านจึงอาสาที่จะไป้นหาคำตอบมาให้

ทำไมต้องเปิดธนาคารหมู่บ้าน??????

๑ เพื่อเชื่อมโยงองค์กรการเงินให้เป็นนิติบุคคล

- เงินกลุ่มออมทรัพย์ และ เงินทอดผ้าป่าหมู่บ้านได้ใจจากชาวบ้าน แต่ก็รู้สึกว่าความมั่นคงของกลุ่มไม่มี และเมื่อนำเงินเหล่านี้ไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยกลับมานิดเดียว

-หากเป็นธนาคารทำให้มีการออมสมำเสมอ

๒ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ

หากกองทุนใดที่ได้รับการประเมินไว้ว่าดีแล้วสามารถยอฐานะตัวเองได้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนในหมู่บ้านมีความหลากหลายทางธุรกรรมทางการเงิน 

-กลุ่มออมทรัพย์มุ่งเน้นกับกลุ่มบุคคล

-กองทุนผู้ที่จะเข้ามาร่วมได้ก็ต้องอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป

-ธนาคารจะให้บริการได้กับคนทุกระดับ อีกทั้งทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจมากกว่า

ถ้าไม่ยกฐานะ คนที่มาใช้บริการหรือคนอื่นๆก็ไม่เห็นคุณค่า ต่อไปคณะกรรมการก็จะได้รับสวัสดิการเหมือนธนาคารพานิชย์ เพราะว่าการบริหารต้องมองความมั่นคงในอนาคตทั้งกับคณะกรรมการและสมาชิก

เนื่องจากชาวบ้านที่ฝากอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่ยังมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคณะกรรมการอยู่มากจึงยังนำเงินมาฝาก

ต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไร ให้ชาวบ้านเสียค่าปากถุงให้ธนาคารน้อยที่สุด จึงต้องปรับตัวโดยการยกฐานะให้เทียบเทท่ากับเค้า (ธนาคารพาณิชย์)

๓ เพื่อเชื่อมโยงกับธนาคารเมื่อจำเป็น

อันนี้เป็นการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับกลุ่มผู้ที่มีพลังทางการเงินมากกว่า

เมื่อใดที่ยังเป็นกองทุน หรือเป็นกลุ่ม ไม่เป็นนิติบุคคล ฝากความหวังไว้กับคนใดคนหนึ่ง หากเป็นนิติบุคคลจะเป็นการสะท้อนให้คนในสังคนคนในชุมชนร่วมกันดูแล หนี้สินต้องเข้าระบบมาตรฐาน องค์กรการเงินของเราต้องไม่ล้มลุกคลุกคลุกคลานต้องช่วยเหลือกันตลอด