WBI  คือ  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและใช้การ chat  mail ในการติดต่อกับผู้สอนเพื่อซักถามข้อสงสัย ผู้สอนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้

e-book คือหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาโดยการคลิกเปิดอ่านได้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนอกจากนี้ไม่มีกิจกรรมไม่มีการประเมินใดระหว่างการเรียน

CAI คือ บทเรียนสำเร็จรูปที่มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดิทัศน์ วิดีโอ ที่จัดกระทำขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ของเนื้อหาตามที่ผู้สอนกำหนดผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาโต้ตอบบทเรียน มีแบบทดสอบแบบประเมิน คะแนน และให้ข้อมูลย้อนกลับโดยทันทีในระหว่างการเรียนจากบทเรียน