CAI , WBI, E-book,CD ROM แตกต่างกันอย่างไร

          CAI คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนเป็นเรื่องๆเพื่อช่วยครูในการเรียนการสอนและเพื่อมีการเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะโดยธรรมชาติของผู้เรียนที่ยังเด็กมักสนใจสิ่งใหม่ๆและชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ CAI ยังมีกระบวนการเรียนการสอนที่เหมือนกับการสอนของครูผู้สอน คือ มีการนำเข้าสู่บทเรียน  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาวิชาที่จะสอน และมีการสอนเนื้อหาเป็นส่วนของการให้ความรู้แก่ผู้เรียนและมีการยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียนเพื่อเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและขั้นสุดท้ายมีการสรุปบทเรียนเพื่อย้ำความเข้าใจในบทเรียนของผู้เรียน  นอกจากนี้ CAI จะนำไปใช้ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ใช้เวลาในการเรียนได้นานเท่าที่ต้องการ ไม่จำกัดด้านเวลาสถานที่ขอให้มีอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์

          E-book คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาเหมือนกับหนังสือทั่วไปที่เป็นเล่มๆเพียงแต่ e-book สามารถอ่านได้พร้อมกันหลายคนและเปิดได้ทีละหลายหน้าตามต้องการซึ่งต่างจากหนังสือทั่วไปที่อ่านได้ทีละคนทีละหน้าใน e- book อาจมีเรื่องราวต่างๆมากมายกว่าในหนังสือเทียบได้กับสารานุกรมและเป็นสารานุกรมหลายๆเล่ม แต่ทั้งนี่ e-book ก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นสากลที่ใช้ได้ทางอินเทอเน็ตสามารถอ่านได้ทั่วไปที่มีบริการอินเทอเน็ตและแบบที่อยู่ในรูปแบบของดิสก์เก็ททั้งสองแบบนี้สามารถอ่านได้ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ต

          WBI  คือ การสอนในรูปแบบของ e-learning โดยสอนผ่านเว็บผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันทางเครือข่ายเชื่อมโยง การเรียนการสอนแบบนี้ต้องมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอเน็ต

          CD-ROM  เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดด้านเวลาและสถานที่ บทเรียนจะดำเนินไปเรื่อยๆผู้เรียนไม่สามารถกำหนด ควบคุมได้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การเรียนต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนิดาพร ขวัญจำเริญความเห็น (1)

เพื่อนรักของหล่อน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ฉันได้ความรู้จาก blog ของเธอมากเลย ชนิดอยพร แต่ที่ฉันอยากรู้อีกอย่างหนึ่ง คือ... มีสารานุกรม men บ้างหรือไม่...