สื่อการเรียนการสอน CAI, WBI E-BOOK และสารานุกรม แตกต่างกันอย่างไร

                 CAI  หมายถึง  บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปสอนเนื้อหาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนบทเรียนหรือนำเสนอบทเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จุดเด่นที่สำคัญของบทเรียน คือ การนำเสนอเนื้อหาในลักษณะหลายสื่อ  ได้แก่ ประเภทข้อความ  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพวิดีโอ  เสียง โดยที่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา

                WBI  หมายถึง  การให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  มีแบบทดสอบประเมินการเรียน  สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันได้ ใช้ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

                E-book  หมายถึง  เป็นหนังสือที่ใช้อ่านในรูปแบบดิจิตอล  โดยอาศัยคอมพิวเตอร์  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก  มีได้ทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  คำพูดบรรยาย  และเสียงดนตรีประกอบ

               สารานุกรม  หมายถึง  หนังสือรวบรวมความรู้พื้นฐานในทุกสาระ  ในของแต่ละสาขาวิชา  โดยนำมาเรียบเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรเพื่อสะดวกในการค้นหาด้วยตนเองสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้

                สื่อการเรียนที่เป็น  CAI  E-book  และสารานุกรม  สามารถใช้ในทุกที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์  และมีห้องศึกษาค้นคว้า  ส่วนสื่อการเรียน  WBI  เป็นสื่อที่ต้องเรียนผ่านโดยใช้อินเตอร์เน็ต  ถ้าไม่มีอินเตอร์ใช้  WBI  ก็จะไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุรัตน์ ผลพิบูลย์ความเห็น (1)

รุจโรจน์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

เกือบดีแล้วครับ ขาดแต่เพียง การเปรียบเทียบและชี้ให้เห็นความแตกต่าง พร้อมตัวอย่างประกอบ