โดยปกติจะจ่ายเช็ครายบุคคลเป็นจำนวนหลายฉบับต่อสัปดาห์ ทำให้มีภาระงานเกี่ยวกับจ่ายเช็คมาก    เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรเป็นประจำ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน คณะฯ จึง  ได้ทำเรื่องโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ขณะนี้งานในส่วนนี้ลดลงทั้งการลงบัญชี การพิมพ์เช็ค ลดเวลาในการทำงานลง