ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป” ในวันที่ 28 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6

วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทราบถึงประโยชน์ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรและสิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้นมีประเภทใดบ้าง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้จาก web ศูนย์บริการวิชาการ http://home.kku.ac.th/uac/ หรือติดต่อโดยตรงที่ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
09-2762848 เบอร์ภายใน 2028-9 ต่อ 115