จรัญ บุญมาตา

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

" blog คืออะไร? "

เป็นการกร่อนคำของคำว่า web log  โดย we ถูกตัดไป

นำมาใช้เพื่อการสนทนา  บอกกล่าว เรื่องที่สนใจร่วมกัน

จาการค้นคว้าเพิ่มเติม จึงได้รับความรู้เพิ่มว่า

บล็อกเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ในทุกขั้นตอนกระบวนการของการจัดการความรู้ ดังนี้คือ

1. เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้

การเขียนบล็อคเพื่อบันทึกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในสิ่งที่ผู้เล่าสนใจ

2. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้

คือการเผยแพร่เรื่องราวที่ผู้เขียนเขียนไว้บนบล็อคออกสู่สาธารณชน ทันทีที่ผู้เขียนมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขความรู้ที่มีอยู่บนบล็อค

3. เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้

บล็อคอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อค และผู้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้นๆ

4. เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ผู้ชำนาญการ และชุมชนปฏิบัติ

การเขียนและอ่านบล็อค เป็นวิธีการค้นหาความรู้ และช่วยให้ค้นพบผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

5. เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู้ สกัดแก่นความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้

วิธีการหนึ่งที่ระบบบล็อคโดยทั่วไปนำมาใช้ในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของบันทึก คือการให้ผู้เขียนระบุหมวดหมู่หรือคีย์เวิร์ดของบันทึกนั้นๆ ไว้ ซึ่งบันทึกหนึ่งๆ อาจมีความเหมาะสมในการแยกแยะสู่หลายหมวดหมู่ ถือเป็นการสกัดแก่นความรู้จากขุมความรู้โดยตัวผู้เขียนเอง

6. เป็นเครื่องมือในการสร้างลำดับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของความรู้โดยผู้นำเอาความรู้นั้นไปใช้

สิ่งที่นักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยากให้เกิดขึ้นภายหลังจากการที่ได้มีการจัดการความรู้ ก็คือ การที่มีผู้อื่นนำเอาความรู้นั้นๆไปใช้ให้เกิดผล และนำผลมาปรับ ปรุงความรู้เดิมให้เกิดความรู้ตัวใหม่

7. เป็นเครื่องมือในการแสดงรายละเอียดของแก่นความรู้อย่างเป็นระบบ

1.  พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร  อยากได้อะไร  หรืออยากเรียนรู้อะไร

     คำตอบ  อยากสร้าง CAI  ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน

2.  เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ใหน  อย่างไร

     คำตอบ  ใช้ CAI  เป็น  อยากผลิตได้

3.  แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม  เราจะนำไปใช้หรือไม่  อย่างไร

     คำตอบ  ต้องการรู้ข้อดี  ข้อด้อยของ  CAI  แล้วนำไปใช้พัฒนาการสอน

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักเมืองปายความเห็น (0)