รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

1. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ

 ผู้แต่ง. //ชื่อหนังสือ. //ครั้งที่พิมพ์. //สถานที่พิมพ์ / : /สำนักพิมพ์, / ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

         แก้ว  อุทุมมาลา.  ประวัติพระธาตุบังพวน.  ศูนธ์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, 2536.

         เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ.  กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก.  กรุงเทพฯ : กรุมศิลปากร, 2505.

         นพมาศ.  ตำราท้าวศรีจุฬาลักษณ์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  พระนคร : ศิลปบรรณคาร, 2513.

 

 

2. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือแปล

ผู้แต่ง. //ชื่อหนังสือ. //แปลจาก/ชื่อเรื่องเดิม/โดยผู้แปล. //ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์/ :/

       สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

3. การเขียนบรรณานุกรมของบทความในวารสาร

ผู้เขียนบทความ. / " ชื่อบทความ. " / ชื่อวารสาร. // ปีที่,/ ฉบับที่(เดือน ปี ) / : /เลขหน้า.

ตัวอย่าง

         ทอม  แม่โจ้. "ประมงในขวดเจ้าข้าเอ้ย" แม่บ้าน.  9 (156) : 58-64,มีนาคม 2528.

4. การเขียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์

ผู้เขียน. / " ชื่อวิทยานิพนธ์. "/ ระดับวิทยานิพนธ์/ ภาควิชา/คณะ/ มหาวิทยาลัย, /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

         จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์.  "การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญ"

                      ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. " วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

                      ภาควิชาวิจัยการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

5. การเขียนบรรณานุกรมของรายงานวิจัย

 ผู้วิจัย. /"ชื่องานวิจัย. " / รายงานวิจัย / ชื่อหน่วยงาน,ปีที่พิมพ์.

6. การเขียนบรรณานุกรมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน./ ชื่อเรื่อง. /[ประเภทของสื่อ]. // แหล่งข้อมูล, วัน เดือน ปี ที่ค้น.