ความคาดหวังกับวิชานี้คือ สามารถออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการผลิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ดี ถามว่ามีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบ้างหรือไม่ ก็พอจะมีบ้างเพราะเคยเรียนกับอ.รุจโรจน์ปีที่ 1 และส่วนที่เรียนวิชานี้ก็เพื่อที่จะได้นำไปผลิตงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจะต้องนำหลักการ และทฤษฎีออกแบบและพัฒนาบทเรียนมาสร้างงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก