สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นทางเลือกในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนครูของโรงเรียนขนาดเล็กที่จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนวิชานี้จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้