การลงทุนในหลักทรัพย์นั้น จะเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งประกอบด้วยตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) โดยตลาดรองจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความคึกคักในตลาดแรกได้ และการลงทุนจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย