เครือข่ายความรัก

ความรัก ถือได้ว่าเป็น หัวใจของการเรียนรู้และการพัฒนา และ การเรียนรู้ ก็เป็นหัวใจของความรัก เช่นเดียวกัน การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง
เครือข่าย ความรัก
         
ทุกปี ทุกเดือน ทุกวันและทุกขณะคือช่วงเวลาแห่งความรัก   วันแห่งความรักไม่ได้มีวันเดียวในทุกปี
       ปัจจุบัน ความรัก ได้ถูกให้คำนิยามกันหลายถ้อยคำ  เหมือนและแตกต่างกันไป ตามความ
รู้สึกนึกคิดโดยประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน
      ในปัจเจกบุคคล  องค์กรชุมชนหรือความเป็นสถาบัน  เราสามารถพัฒนาความรักได้หลายกระบวนการ เพียงอยู่ที่ว่าเราจักพัฒนาความรักกันในระดับโลกียชนหรือโลกุตตรธรรม
      ความรักในฐานที่ดำรงอยู่ในหัวใจของแต่ละคนอย่างพอเพียง  จักสร้างสานความรักให้เกิดขึ้นเป็นความรักของชุมชนหรือสถาบัน
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นสถาบันครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของความรักแห่งแรก  เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดก่อต่อกันระหว่างบุคคล คือ พ่อ แม่ ลูกและญาติพี่น้อง  เป็นความรักที่ต่างระดับของวัยแห่งบุคคล เพราะสร้างสิทธิบุคคลตามระดับวัย
      นี่คือ  เครือข่ายความรัก ตามธรรมชาติ, ตามฐานความเป็นบุคคลและสิทธิบุคคลตามตัวบทกฎเกณฑ์ของสังคม
      สำหรับการสร้างเครือข่ายความรักที่ขยายกว้างออกไปในสังคม   คือจากครอบครัวสู่โรงเรียนชุมชนและสังคมที่กว้างออกไปอีก  ก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่จะมีกรอบ แนวทาง วิธีการหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น
      ดังนั้น  กระบวนการสร้างเครือข่ายความรัก  จึงมักจะตามเนื่องอยู่กับกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน  ซึ่งก็ทำให้เรามักไม่มองเห็น ความเป็นเครือข่ายความรัก ในงานพัฒนา และไม่ได้ยกขึ้นสู่ระดับความสำคัญของปัญหา
        ความรัก ถือได้ว่าเป็น หัวใจของการเรียนรู้และการพัฒนา  
และ การเรียนรู้ ก็เป็นหัวใจของความรัก เช่นเดียวกัน
           การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
          ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง
      
ตัวอย่างงานเครือข่ายความรักในชุมชน   เช่น การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตามความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในชุมชนในปัจจุบัน  กระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายความรัก ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติอันมีมานานแล้วในความเป็นชุมชนสยามประเทศไทยของเรา   ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนคอยดูแลสอดส่องเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ของกันและกัน คอยกล่าวนำ ชี้แนะ ตักเตือน สร้างเสริมและให้โอกาสในการเรียนรู้และการเป็นอยู่
         กล่าวสำหรับปัจจุบัน   เราเพียงแต่เริ่มทำให้เป็นรูปแบบ มีขั้นตอน วิธีการทำงานเพื่อสร้างความชัดเจน
         และที่สำคัญคือ เพื่อฟื้นฟู “ระบบความเป็นชุมชน” ให้เกิดความอบอุ่นและเข้มแข็ง  สร้างพลวัตคือ พลังความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้เกิดแก่เยาวชนและชุมชน
       งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  เป็นงานสร้างเครือข่ายความรักระหว่างบุคคลและระหว่างชุมชน  นั่นคือ เป็นการสร้างเครือข่ายความรักในระดับบุคคลกับบุคคล  และระดับบุคคลกับชุมชนหรือสถาบัน
         เช่นเดียวกัน  งานพัฒนาทุกด้านในชุมชนและสังคม ในกระบวนการพัฒนานั้นๆ  ย่อมเกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายความรักแก่กันและกันตามธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์
         แต่ความสำคัญมีอยู่เพียงว่า
             เราได้ให้ความสำคัญกับความรักอันเป็นองค์คุณแห่งการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันที่สวยงาม ดีงามและถูกต้อง เพียงใด ระดับใด...
         สรรพสิ่ง  ย่อมเป็นความรักของกันและกัน
         ขอความเป็นอยู่อย่างงดงาม ชื่นบาน และสงบสุข
                    จงมีแด่ทุกสรรพสิ่ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำบลนอกเมืองความเห็น (12)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     นมัสการพระคุณเจ้า

     ท่านตีพิมพ์บันทึกนี้ออกมาเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมไปพบที่ อ.ศรีบรรพต (ชาวเขาปู่) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมถึงได้อย่างมั่นคงตามที่เขาเชื่อ และเริ่มร้องหาอยู่พอดีครับ

     ผมขออนุญาตที่จะคัดลอกเพื่อส่งไปให้แกนนำของชุมชนนี้ได้อ่าน และส่งต่อ ๆ กันไปนะครับ

                     กราบนมัสการด้วยความเคารพ

IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     บันทึกที่กล่าวถึงไว้ในความเห็นก่อนหน้าครับ "รักไม่มีกฎเกณฑ์ (ใดๆ)"
ดอกหญ้า
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

 สรรพสิ่ง  ย่อมเป็นความรักของกันและกัน
         ขอความเป็นอยู่อย่างงดงาม ชื่นบาน และสงบสุข

 

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

ความรัก

ความรัก...หากเกิด..ณ อณูที่เล็กสุด

ของการก่อเกิด..เป็น "มนุษย์"...

นั่นคือ...ความรัก..."ในตน..."

หากเมื่อใดที่ตนรักตน...แล้ว..

ความรักที่ก่อเกิดจะแผ่ซ่าน...ไป

ทุกอณู...ที่รอบด้าน

ที่เราก้าวย่างเดินไป...ด้วยรัก

 

 

โกสัมพี
IP: xxx.91.227.248
เขียนเมื่อ 

รัก รัก รัก  รักในทุกสรรพสิ่ง

รักในทุกความมีเป็น- เช่นนั้นเอง

อ่าน  ถ้อยคำรัก   "ในคำว่า รัก"

ของเพื่อนเขียนข้าวได้..                  

จำเริญในข้อคิดเห็นครับ

yak
IP: xxx.91.227.92
เขียนเมื่อ 

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

เวทีมนุษย์
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

รู้รักในรักหนักหนา
รู้ถนอมคุณค่าตระหนัก
รู้ตนลำบากยากนัก
แต่รู้ฟูมฟักรักนั้น
ว่าชีวิตแค่เม็ดทราย
แต่สายใยรักจักขวั้น
คล้องดวงใจนี้นิรันดร์
อยู่คู่คืนวันสืบไป

สืบไปในโลกตราบแล้ง
ตราบสิ้นเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว
ตราบโรยลาร่วงดวงใจ
เพื่อโลกกว้างใหญ่ยังคง
รักในอิสระจะฝัน
รักสิ่งสร้างสรรค์สูงส่ง
รักในความซื่อถือตรง
ยืนยงรักงามความดี

####กานติ ณ ศรัทธา#####

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าสำหรับการเติมเต็ม " ความรัก "

" การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
         ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง "
      

ตุมปัง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

"รัก"....คำเดียวสั้นๆที่กินความหมายทั้งจักรวาล
"รักที่จะให้" .... มีคุณค่ามากกว่าการแค่คอยรับเพียงอย่างเดียว
"รัก" อย่างศรัทธา  แต่อย่ายึดมั่นถือมั่น เพราะ ตัวเรามิใช่ของเรา 

รรร
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

อืม  อ่านแล้ว ดีครับ

 "การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
         ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง "
      

mail
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

ชุมชนเรียนรู้ แลกเปลียนทัศนคติ ความแตกต่าง

    my techno

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

นมัสการครับท่าน