หลักการเลือกประเด็นเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2

นวัตกรรมที่ดี จะต้องสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสนับสนุนเงื่อนไขการจบหลักสูตร

       ตามที่ได้นำเสนอแล้วว่า ในการเลือกประเด็นเพื่อพัฒนานวัตกรรม ควรคำนึงถึง 5 เรื่องต่อไปนี้ คือ

1)  ประเด็นที่จะพัฒนา ควรตรงตามหลักการในการจัดการศึกษา

2) ประเด็นเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ต้องสอดคล้องกับหลักการหรือจุดเน้นของหลักสูตร

3)  นวัตกรรมการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและธรรมชาติของผู้เรียน

4)  นวัตกรรมการเรียนรู้ ควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

5)  นวัตกรรมการเรียนรู้ ควรให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้ตามสภาพจริง  การใช้ปัญหาเป็นฐาน เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ในประเด็นที่ 1 ได้เสนอแนวคิดไปแล้ว ในตอนนี้ จะนำเสนอหลักการเลือกประเด็นพัฒนานวัตกรรม ในหลักที่ 2 : ประเด็นเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ต้องสอดคล้องกับหลักการหรือจุดเน้นของหลักสูตร ดังนี้

 

1) เลือกประเด็นพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กำหนดหลักการ ดังนี้

1.   เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ เน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2.   เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดย สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

4.   เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง ยืดหยุ่ นทั้งด้านสาระ  เวลา และการจัดการเรียนรู้

5.   เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

 

จากหลักการของหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า หากประเด็นพัฒนาของท่าน มุ่งเน้นบุคลิกไทย  สังคมมีส่วนร่วม   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาทั้งเด็กเก่ง  ปานกลาง และอ่อน หรือพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้ น่าจะนับได้ว่า เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ตรงตามจุดเน้นของหลักสูตร

 

2) เลือกประเด็นพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

    จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2544 ซึ่งกำหนดดังนี้

 

1.   เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

2.   มี ความคิดสร้างสรรค์   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า

3.   มีความรอบรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการ ทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์

4.   มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา และ ทักษะในการดำเนินชีวิต

5.   รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้ มีสุขภาพและบุคลิกภาพ   ที่ดี

6.   มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มี ค่านิยมเป็นผู้ผลิต มากกว่าเป็นผู้บริโภค

7.   เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา   ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

9.   รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม( จิตสาธารณะ )

 

ถ้าประเด็นที่ท่านเลือกพัฒนาตรงกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร แง่ใดแง่หนึ่ง(ตัวสีน้ำเงิน) น่าจะนับได้ว่าผลงานของท่านมีความสร้างสรรค์

 

3)  เลือกประเด็นที่สนับสนุนเงื่อนไขการจบหลักสูตร

 

หลักสูตร 2544 ผู้จบหลักสูตรต้อง ผ่าน  สี่เงื่อนไข ต่อไปนี้ คือ

1.   ผลการเรียน 8 กลุ่มสาระ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.   ความสามารถด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

3.   ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4.   ผ่านการประเมินด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี

 

หากประเด็นที่ท่านเลือก ท่านอธิบายได้ว่ามุ่งพัฒนาตามเงื่อนไข

ข้อใดข้อหนึ่ง ก็น่าจะถือได้ว่าผลงานของท่านสร้างสรรค์ น่าสนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยเพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนรู้ความเห็น (3)

เล็ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่แนะนำสิ่งที่ดี อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์เกี่ยวกับการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะ ว่าจะหาตัวอย่างแบบวัดความคิดวิจารณญาณของนักวิจัย หรือนักทฤษฎี จากที่ไหนได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • ผมคิดว่าเครื่องมือ/แบบวัดเรื่องนี้ น่าจะมีที่ มศว.ประสานมิตรนะครับ
  • หรืออาจารย์ ลองเข้าไปค้นในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ มสธ. หรือ มศว. ใช้คำ "การคิดอย่างมีจิจารณญาณ" ผมว่าเจอแน่ ๆ เลย (หรือลองผ่าน Google ก็น่าจะได้)
pit
IP: xxx.173.111.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ