SBAC โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี : แบบอย่างการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคม

        วันนี้ผมและคณะได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวโรงเรียน    ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และอาจารย์อุทัยวรรณ  อ้นใจหาญ  (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้ให้เกียรติมาต้อนรับ  พบปะพูดคุยเล่าแนวคิดและแนวปฏิบัติของโรงเรียนให้เราฟัง 
         ท่านบอกถึงเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาว่า  มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดี  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช.และ ปวส. 8 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชี  การขาย  การตลาด  ภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  โรงเรียนมีเป้าหมายที่แน่ชัดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และนี่คืออุดมการณ์ของ
SBAC
          
เมื่อผู้เรียนเข้ามาเป็นสมาชิก SBAC เราจะหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เขามีบุคลิกลักษณะของ SBACทั้ง 5 ประการให้ได้คือ
         1.บุคลิกภาพ
         2.มีวินัย
         3.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
         4.มีสุขอนามัย
         5.ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คุณธรรม
    
       กิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่างที่จัดขึ้นมาจึงพิถีพิถันที่จะมุ่งถักทอให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ให้ได้  การบริหารจัดการที่นี่จึงมีความละเอียดลออในการ  สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ  และด้านสังคม ให้ผู้เรียนได้ซึมซับ กล่อมเกลาจนเป็นบุคลิกภาพที่ถาวร  ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น  การแต่งกายที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้งนักศึกษาและอาจารย์  การวางตน ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามมารยาทสังคม  การดูแลตกแต่งอาคารสถานที่ให้โอ่โถง  สะอาด น่าอยู่น่าเรียน  บรรยากาศและกติกาเหล่านี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่สมาขิก SBAC ทุกคนที่จะรักษาและปฏิบัติตนตามกติกาอย่างจริงจัง
        ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับชื่อเสียงความเป็น
SBAC ที่สร้างสมมายาวนาน  จนเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปีซ้อน  ทำให้ SBAC  เป็นโรงเรียนที่สามารถประกันคุณภาพได้ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแบบอย่างในการผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมได้อย่างน่าชื่นชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง#โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(sbac)

หมายเลขบันทึก: 186532, เขียน: 06 Jun 2008 @ 12:31 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาดูโรงเรียนดีๆครับท่าน ศน ดีใจที่พบโรงเรียนดีๆๆควรสนับสนุนครับ