รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปี 2551

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

โรงเรียนบ้านบางฉาง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1   ปีการศึกษา  2551

 

1. ความสำคัญและความจำเป็น

            ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน จำเป็นจะต้องมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน         มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้เต็มที่  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

            2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

            2.2  เพื่อวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

            2.3 เพื่อคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่อไป

3. ขอบเขตของการศึกษา

            3.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน  23  คน

                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ ป5/3 ( ใช้เฉพาะแบบวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้        ของผู้เรียนตามแบบ กค. พ.ศ. 2544  )

            3.2 ขอบเขตของข้อมูล

                        1. ประวัติส่วนตัวของนักเรียน      

                        2. แบบคัดกรองนักเรียนตามแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                        3. แบบวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบ กค. พ.ศ. 2544

            3.3 ระยะเวลาในการศึกษา

                        ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551

4. นิยามศัพท์เฉพาะ

            1.ประวัติส่วนตัวของนักเรียน  หมายถึง ประวัติที่นักเรียนกรอกข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

            2. การคัดกรองนักเรียน หมายถึง  การใช้แบบคัดกรองนักเรียนตามแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งประเมินโดยนักเรียน ครูและผู้ปกครอง แล้วแปลผลตามคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            3. วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน  หมายถึง ผลที่ได้จากการทำแบบสอบถามในการวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบ กค. พ.ศ. 2544

 

5. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

            1. ครูอธิบายวิธีการดำเนินการ และนักเรียนกรอกข้อมูลในแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

                        1. แบบบันทึกประวัติส่วนตัวของนักเรียน   

                        2. แบบคัดกรองนักเรียนตามแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                        3. แบบวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบ กค. พ.ศ. 2544

            2. วิเคราะห์ผลและแปลความหมาย

            3. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผล

            4. ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขนักเรียนตามความเหมาะสม

            5. รายงานผลการดำเนินการ

6. ผลการศึกษา

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนนักเรียน ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปี 2551 

นักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ป.5/1

11

12

23

ป.5/2

13

12

25

ป.5/3

14

11

25

รวม

38

35

73

         

ตารางที่ 2   แสดงข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

1. เพศ

    เพศชาย

    เพศหญิง

 

11

12

 

47.82

52.18

2. อายุ

    อายุ  10 -10/11 ปี

    อายุ  11 11/11 ปี

 

13

10

 

56.52

43.48

3. น้ำหนัก ส่วนสูง

    ปกติ

    ต่ำกว่าปกติ

    สูงกว่าปกติ

 

23

0

0

 

100

0

0

4. นักเรียนอาศัยอยู่กับ

    บิดา มารดา

    พ่อ แม่ แยกทางกัน

    กำพร้า

    อยู่กับญาติ

 

12

6

2

8

 

52.18

26.09

8.69

34.78

5. ผลการคัดกรองนักเรียน

    กลุ่มปกติ

    กลุ่มเสี่ยง

 

22

1

 

95.65

4.35

6. วิเคราะห์การอ่าน

    อ่านไม่ออก

    อ่านไม่คล่อง

 

1

6

 

4.35

26.09

7. นักเรียนเป็นเหา

10

43.47

 

ตารางที่ 3   แสดงผลการวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักเรียน

นักวิเคราะห์

นักทฤษฎี

นักกิจกรรม

นักปฏิบัติ

ป.5/1

14

7

7

8

ป.5/2

20

3

10

10

ป.5/3

13

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#วิเคราะห์นักเรียน

หมายเลขบันทึก: 186196, เขียน: 04 Jun 2008 @ 18:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)