คุณกิจ ลปรร เตรียมการ UKM ครั้งที่ 2/49

 เรียนเชิญชุมชนเลขานุการประจำคณะ/ศูนย์/สถาบันสำนัก และ ชุมชนงานคลังและพัสดุ ม.ข ร่วม "ลปรร" เพื่อส่งตัวแทนไปร่วม เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๔๙( Link)

 การ "ลปรร" จะจัดที่ห้องประชุมกรรมการชั้น ๕ อาคารศูนย์บริการวิชาการ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคมตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

JJ