เศรฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เศรฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลากรในด้าน ICT เป็นยุทธศาสตร์ที่อาจทำให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยรุ่นเก่าไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมรับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องรอบครอบและควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการดำเนินการทุกขั้นตอน

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนำ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนรู้อย่างมาก และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ควรเร่งดำเนินการให้เร็วกว่ายุทธศาสตร์อื่นๆ

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านให้ ICT เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความร่วมมือกันพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม ตามวัตถุประสงค์ นอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ควรเพิ่มการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และด้านวิชาการสู่สังคม และชุมชน

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ควรนำมารวมกันหรือดำเนินการพร้อมๆกันได้

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำ ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดกการ และการให้บริการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายดีครับ

สรุป

1. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยก่อน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน

2. เนื่องผู้เขียนไม่ทราบงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงไม่อาจบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายของยุทธศาสตร์ต่างๆ เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

3. ข้อความต่อไปนี้ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจพิมพ์ผิด

 - 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 วัตถุประสงค์ โย U3594.น์

 - 3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าหมายข้อ 2 U3651

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)