ลองติดตั้ง Globus 4.0.1 บน FreeBSD 5.4 แต่ปรากฏว่า เกิดข้อความขึ้นมาดังนี้

[[email protected] /usr/ports/net/globus4]# make
===>  globus-4.0.1_20051201 FreeBSD < 5.3 not supported.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/net/globus4.
[[email protected] /usr/ports/net/globus4]#

แปลกแฮะ ทั้งๆ ที่เป็นเวอร์ชัน 5.4 แท้ๆ เหอๆ