"คันนาแก้จน คนสร้างงาน"

เจ้าของเรื่อง พ่อหนู คำไทย

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ    คันนาแก้จน คือ การปั้นคันนาให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวตามแปลงทดลองไม่กำหนด ใช้ขนาดตามพื้นที่แล้วปลูกไม้ 3 อย่างเพื่อสร้างรายได้เสริม ได้แก่ ไม้อาหาร ไม้ใช้สอย และไม้เศรษกิจ