แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ตำแหน่ง อาจารย์


Put the right Man, on the right Job, at the right Time, in the right Place.

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) คือ กระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบเกี่ยวกับลักษณะของงานและความรับผิดชอบในงาน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน คือ การบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) ดังตัวอย่างการวิเคราะห์งาน ตำแหน่งอาจารย์ ในระดับมหาวิทยาลัย  ต่อไปนี้

ใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)

1.      ชื่อตำแหน่งงาน (Job Title)          อาจารย์

2.      หน่วยงานที่สังกัด(Department)     คณะวิชา

3.      ผู้บังคับบัญชา                          หัวหน้าภาค/สาขาวิชา

4.      ภาระงานรับผิดชอบ                  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา

                                               ให้เป็นไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

                                               และเป้าประสงค์ของ ภาควิชา/สาขาวิชา

                 

ภาระงานรับผิดชอบ

กิจกรรมภายใต้ภาระงานรับผิดชอบ

 

1.   ด้านการบริหาร

 

1.  มีส่วนร่วมในการวางแผนของภาควิชา/สาขาวิชา และ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการของภาค/สาขาวิชา

2.  เก็บรวบรวมหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ในภารกิจที่เป็นของตนเองเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

3.  ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

2.  ด้านการเรียน          

    และการสอน

 

1.  มีการสอนในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา รวมไม่น้อยกว่า 12 คาบ ต่อ 1 สัปดาห์

2.  ดำเนินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และ พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.  ด้านการวิจัย/นวัตกรรม

 

1.  ทำวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

2.  มีการดำเนินการทำวิจัย/นวัตกรรมเดี่ยวหรือทีมที่เป็นผลงานวิจัย/นวัตกรรมโดยใช้ทุนมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีการศึกษา

3.  มีการดำเนินการทำวิจัย/นวัตกรรมเดี่ยวหรือทีมวิจัย/นวัตกรรมโดยใช้ทุนภายนอก อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีการศึกษา

4.  มีการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมผ่านทางวารสาร/เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 1 ปีการศึกษา

4.  ด้านบริการวิชาการ

 

1.  รับผิดชอบในโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ ต่อ 1 ปีการศึกษา

2.  มีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของภาค/สาขาวิชา/คณะ หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 โครงการ

3.  เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของภาค/สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

5.  ด้านทำนุบำรุง

    ศิลปวัฒนธรรม

 

1.  รับผิดชอบในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาค/สาขาวิชา/คณะ ที่สังกัด

2.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาค/สาขาวิชา/คณะที่สังกัด

3.  เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาค/สาขาวิชา/คณะที่สังกัด

6.  ด้านการพัฒนานักศึกษา

 

1.  ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ สังคม คุณธรรม และจริยธรรม

2.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม

3.  เข้าร่วมในกิจกรรมนักศึกษา อย่างน้อย  1 กิจกรรม

7.   ด้านประกันคุณภาพ

1.  ดำเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์

2.  เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตนอย่างเป็นระบบครบถ้วน

3.  ให้ความร่วมมือในการจัดทำ SAR ของภาค/สาขาวิชา

8.  ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของภาควิชา/สาขาวิชา

9.  ด้านพัฒนาองค์การ

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารองค์กรของภาควิชา/สาขาวิชา  อาทิ  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการความรู้  การบริหารความเสี่ยง และการบริหารเชิงกลยุทธ์

10 ด้านอื่น ๆ

กิจกรรมภายใต้ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

 

5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specifications)

 

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์มาตรฐาน

1.  คุณวุฒิ

     (Education Background)

 

1. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ตรงตามสาขาหรือ

2. ปริญญาโทที่ตรงตามสาขาหรือ

3. ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่ตรงตามสาขา

2.  ประสบการณ์

  (Professional Experiences)

 

มีประสบการณ์ในภาควิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยเป็นที่ยอมรับ

3.  คุณสมบัติอื่นๆ

     (Others)

ผ่านการประเมินของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Put the right Man,

On the right Job,

At the right Time,

In the right Place.

 

 

หมายเลขบันทึก: 185265เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2008 10:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 09:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

แวะมาอ่านครับ

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี