แรกเริ่มการเดินทางทริปนี้ ซึ่งเป็นทริปแรกการเดินทางในครั้งแรกหลังจากไปสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการเดินทางครั้งแรกนี้เป็นการเดินทางไปกับสำนักหอสมุด เพื่อสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ TOWS และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดตามแนว Balance Scorecard และโครงการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานสำนักหอสมุด ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา

          Balance Scorecard คือระบบการบริหารงานและการประเมินผลทั่วทั้งองค์กร เป็นระบบการวัดผล เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานในแต่ล่ะฝ่ายงาน และเมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ " การทำงานตามคำสั่ง " ไปสู่ระบบ " การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร "

         การวิเคราะห์ SWOT ของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทำให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคได้ แถมยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานและชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย

         ทำให้รู้ว่าห้องสมุดในปัจจุบันนั้นก็มีการแข็งขันกันสูงเช่นเดียวกับการทำธุรกิจ ซึ่งในอดีตนั้นห้องสมุดจะเน้นการบริการเพียงอย่างเดียว ทุกคนที่มาห้องสมุดต้องมาอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่แล้วเพราะในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันสูงทำกันในเชิงธุรกิจ จะทำอย่างไรให้ห้องมีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ต้องมีจุดขายให้กับลูกค้า(ผู้ใช้บริการ) ไม่ใช้ห้องสมุดเป็นเพียงที่อ่านหนังสือเท่านั้น แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ครบวงจรที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ต้องมีการทำการตลาดเชิงรุก