การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย

ต่อไปนี้เป็นความเห็นของท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย

มหาวิทยาลัยควรจัดกลุ่ม/จำแนกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม
(1) วิทยาลัยชุมชน   สอนต่ำกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้นปูพรมทั่วประเทศ   จัดหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเอง
(2) มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนปริญญาตรีเป็นหลัก
(3) มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ   สอนระดับปริญญาตรีและโท - เอกด้วย
(4) มหาวิทยาลัยวิจัยและระดับบัณฑิตศึกษา   มีจำนวนน้อยเพียง 5% ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดก็พอ

สภามหาวิทยาลัย (1- 8)

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49