วันที่ 9 มี.ค.49   ศูนย์คุณธรรมเชิญไปร่วมประชุมพิจารณาผลงานวิจัย   เรื่อง "โครงการแผนที่คนดี : การวิจัยและการจัดการความรู้ของคนดีในชุมชน"   โดยมี รศ. ประภาภัทร  นิยม  เป็นหัวหน้าโครงการ   และคุณมิรา  ชัยมหาวงศ์  เป็นนักวิจัยภาคสนาม   ผมเคยนำเรื่องนี้มาลงไว้แล้วดังนี้

นวัตกรรมในการสร้าง "นักจัดการความรู้ท้องถิ่น" (click)
สร้างเครื่องมือ KM ด้วย KM (click)

         และคุณมิรา  ชัยมหาวงศ์ก็เคยบันทึกไว้ 2 บันทึกใน Gotoknow.org/people-mapping สามารถเข้าไปดูได้

         ผมได้ความรู้มากจากคำวิจารณ์ของนักวิจัยที่ไปร่วมให้ความเห็น   โดยเฉพาะจาก ศ. ดร. สุภางค์  จันทวานิช และ ศ. สุมน  อมรวิวัฒน์   ทำให้ผมได้รู้จัก การวิจัยแบบ "กระบวนการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน" หรือ PLAR - Participatory Learning and Action Research

วิจารณ์  พานิช
 10 มี.ค.49